در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ساوه

شنبه 3 مهر 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  ساوه

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 3

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به تفرش می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ساوه

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ساوه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ساوه

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 9

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ساوه

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 11